S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.304.569

2
8. HD., E. 2018/3981 K. 2020/2058 T. 3.3.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • elatmanın önlenmesi ve kal davası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

3
11. HD., E. 2019/3688 K. 2020/2365 T. 4.3.2020 · Yargıtay

haksız rekabet • marka tescili • basiretli tacir • bilirkişi raporu • hile • manevi tazminat • ticaret unvanı • ticari itibar • karşı dava

4
10. HD., E. 2019/4511 K. 2020/2194 T. 10.3.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • istinaf yolu • karşı dava

5
10. HD., E. 2019/4211 K. 2020/3031 T. 10.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • rücuan tazminat

6
10. HD., E. 2020/1803 K. 2020/3054 T. 10.6.2020 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava

7
10. HD., E. 2019/4484 K. 2020/3098 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

9
9. HD., E. 2017/16788 K. 2020/5324 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama

11
21. HD., E. 2019/3975 K. 2020/2216 T. 11.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

13
14
11. HD., E. 2019/4784 K. 2020/2949 T. 17.6.2020 · Yargıtay

haksız rekabet • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat

15
11. HD., E. 2019/4413 K. 2020/2985 T. 17.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

16
17
20. HD., E. 2019/379 K. 2019/688 T. 6.2.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • devlet ormanı • eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • orman kadastrosu

18
20. HD., E. 2016/11625 K. 2019/685 T. 6.2.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davanın kabulü

19
10. HD., E. 2016/13496 K. 2019/681 T. 4.2.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hizmet tespiti • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
14. HD., E. 2019/2248 K. 2020/3671 T. 15.6.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • tazminat davası • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • malzeme sahibinin başkasının toprağında yapı meydana getirmesi • yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüz'ü haline gelmesi • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • müdahalenin men'i • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

21
14. HD., E. 2020/821 K. 2020/3674 T. 15.6.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • davanın kabulü • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • ortaklığın giderilmesi

22
14. HD., E. 2018/2181 K. 2020/3675 T. 15.6.2020 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • tavzih kararı • tavzih talebi • tapu kaydındaki şerhin terkini • tapudaki şerhin terkini • terkin talebi

23
14. HD., E. 2020/1386 K. 2020/3681 T. 15.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • davanın kabulü • önalım hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

24
14. HD., E. 2016/16378 K. 2020/3683 T. 15.6.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • ortaklığın giderilmesi • savunma hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

25
14. HD., E. 2019/2194 K. 2020/3684 T. 15.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • maktu vekalet ücreti • satış sözleşmesi • tapu iptali • ipotek şerhi • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • karşı dava • önalım hakkı

26
14. HD., E. 2016/14983 K. 2020/3692 T. 15.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi

27
14. HD., E. 2016/15532 K. 2020/3694 T. 15.6.2020 · Yargıtay

yemin delili • satış bedeli • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • delil başlangıcı • inançlı sözleşme • ikrar • inançlı işlem • kesin delil • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi

28
14. HD., E. 2016/15466 K. 2020/3695 T. 15.6.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • komşuluk hukuku • savunma hakkı

29
14. HD., E. 2020/1348 K. 2020/3890 T. 22.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • istinaf yolu • karşı dava

30
14. HD., E. 2019/3001 K. 2020/3897 T. 22.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • davanın kabulü • ortaklık payı

31
14. HD., E. 2016/13212 K. 2020/3919 T. 23.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • yetkili mahkeme • borca batık • cevap dilekçesi • davanın kabulü • mirasın reddi

32
14. HD., E. 2016/18809 K. 2020/3924 T. 23.6.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • aciz belgesi • aktif malvarlığı • bilirkişi raporu • borca batık • davanın kabulü • mirasın reddi • cevap dilekçesi

33
14. HD., E. 2016/15768 K. 2020/3981 T. 24.6.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki yarar yokluğu

34
14. HD., E. 2016/15718 K. 2020/3992 T. 24.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • resmi şekil • arazinin bütünleyici parçası • tapu sicili • bütünleyici parça • el atmanın önlenmesi • ihtiyati tedbir kararı • kaynak hakkı • kaynak irtifakı • davanın kabulü • müdahalenin men'i • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

35
14. HD., E. 2016/13019 K. 2020/4017 T. 24.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • yeniden yargılama • yetkili mahkeme • mirasın reddi • borca batık

36
14. HD., E. 2020/622 K. 2020/4132 T. 29.6.2020 · Yargıtay

tapu sicili • tasarruf işlemi • tapu iptali • kamulaştırma • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ortaklık payı • istinaf yolu • karşı dava

37
14. HD., E. 2016/16045 K. 2020/4133 T. 29.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

38
14. HD., E. 2016/16402 K. 2020/4149 T. 29.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davaya katılma talebi • eklenti niteliği • paylı mülkiyet • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • payların denkleştirilmesi

39
14. HD., E. 2016/16339 K. 2020/4173 T. 29.6.2020 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bekletici mesele • aynen bölünerek paylaştırma • kamulaştırma • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

40
14. HD., E. 2016/17332 K. 2020/4174 T. 29.6.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • intifa hakkı • usulüne uygun tebligat • müşterek mülkiyet • aynen bölünerek paylaştırma • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

41
14. HD., E. 2016/16358 K. 2020/4175 T. 29.6.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

42
14. HD., E. 2016/16761 K. 2020/4180 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

43
14. HD., E. 2016/15703 K. 2020/4191 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • hak ehliyeti • kayyım atanması • ortaklığın giderilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • usul ekonomisi ilkesi

44
14. HD., E. 2016/16710 K. 2020/4202 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • tapu iptali • hukuki dinlenilme hakkı • önalım hakkı • savunma hakkı

45
14. HD., E. 2020/1002 K. 2020/4209 T. 30.6.2020 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • dava zamanaşımı • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • taşınmaz satışı • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

46
14. HD., E. 2017/5017 K. 2020/4210 T. 30.6.2020 · Yargıtay

tapu iptali • yeniden yargılama • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu

47
14. HD., E. 2016/15157 K. 2020/4212 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • aktif dava ehliyeti • dava ehliyeti • davanın kabulü • geçit hakkı • geçit hakkı kurulması istemi • geçit hakkı tesisi • hakkın kötüye kullanılması • paylı mülkiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • komşuluk hukuku

48
14. HD., E. 2016/15569 K. 2020/4217 T. 30.6.2020 · Yargıtay

resmi şekil • mirasçılık belgesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • görevli mahkeme • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

49
14. HD., E. 2016/15504 K. 2020/4218 T. 30.6.2020 · Yargıtay

hak ve nasafet ilkesi • el atmanın önlenmesi • muhtemel zarar • nesafet • numune • örf ve âdet • davanın kabulü • eski hale iade talebi • müdahalenin men'i • hakkın kötüye kullanılması • imara aykırılık • komşuluk hukuku • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi • mülkiyet hakkının korunması

50
14. HD., E. 2016/16924 K. 2020/4227 T. 30.6.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • bekletici mesele • bütünleyici parça • satış bedeli • davanın kabulü • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi • ortaklığın giderilmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: