S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 21.796

1
15. HD., E. 2020/1235 K. 2020/1566 T. 15.6.2020 · Yargıtay

gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kooperatif • davanın ıslahı • taleple bağlılık ilkesi

2
15. HD., E. 2020/620 K. 2020/1272 T. 4.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • karşı dava • kesin süre

3
15. HD., E. 2020/915 K. 2020/1293 T. 4.6.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • yeniden yargılama • sözleşmenin feshi talebi • kooperatif • davanın kabulü

4
15. HD., E. 2020/832 K. 2020/1294 T. 4.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • ayıplı iş • eksik inceleme • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • davanın kabulü

5
15. HD., E. 2020/634 K. 2020/1298 T. 4.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • devir sözleşmesi • aynen ifa • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • yüklenicinin borçları • kira bedeli

6
15. HD., E. 2019/3649 K. 2020/1303 T. 4.6.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • zıya • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • istinaf yolu • kanun yararına temyiz • maddi hata

7
15. HD., E. 2020/812 K. 2020/1264 T. 3.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • tapu iptali • harç muafiyeti

8
15. HD., E. 2019/3057 K. 2020/1357 T. 8.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • adli yardım talebinin reddi • tapu iptali • kooperatif • adli yardım talebi • adli yardım talebinin incelenmesi • davanın kabulü • kararın temyiz edilmemiş sayılması • karşı dava • kesin süre

9
15. HD., E. 2019/3843 K. 2020/1362 T. 8.6.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

10
15. HD., E. 2019/2624 K. 2020/1367 T. 8.6.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • şahıs şirketi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kredi emri • kredi mektubu • rekabet yasağı sözleşmesi • yayım sözleşmesi • acente • adi şirket • taşınır rehni • kooperatif • ticari iş • ticari işletme • yapı kooperatifi • tüzel kişi tacir

11
15. HD., E. 2019/2696 K. 2020/1376 T. 8.6.2020 · Yargıtay

eda davası • eser sözleşmesi • ipoteğin kaldırılması istemi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • esas sözleşme • nispi vekalet ücreti • sözleşmenin hükümsüzlüğü • genel kurul kararı • kooperatif • kooperatif ana sözleşmesi • kooperatif genel kurul • müktesep hak • olağan genel kurul toplantısı • yapı kooperatifi • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata • maddi hataların düzeltilmesi • terkin talebi

12
15. HD., E. 2019/3279 K. 2020/1381 T. 8.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • yapı kooperatifi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kooperatif

13
15. HD., E. 2020/1585 K. 2020/1465 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • merci tayini

14
15. HD., E. 2020/1531 K. 2020/1471 T. 10.6.2020 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebi • kesin süre

15
15. HD., E. 2020/695 K. 2020/1472 T. 11.6.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • zıya • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • istinaf yolu • kanun yararına temyiz • maddi hata

16
15. HD., E. 2019/3003 K. 2020/1452 T. 10.6.2020 · Yargıtay

eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • tazminat alacağı • manevi tazminat • hukuki yarar yokluğu • karşı dava

17
15. HD., E. 2020/1584 K. 2020/1464 T. 10.6.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

18
15. HD., E. 2020/1224 K. 2020/1389 T. 9.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik iş • eksik iş bedeli • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • kira bedeli

19
15. HD., E. 2019/3933 K. 2020/1391 T. 9.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • davanın açılmamış sayılması

20
15. HD., E. 2020/349 K. 2020/1394 T. 9.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • karşı dava

21
15. HD., E. 2020/1245 K. 2020/1390 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • inşaat sözleşmesi • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • davanın kabulü • davanın konusuz kalması

22
15. HD., E. 2019/3364 K. 2020/1442 T. 10.6.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • bilirkişi raporu

23
15. HD., E. 2020/873 K. 2020/1467 T. 10.6.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • davadan feragat

24
15. HD., E. 2018/261 K. 2019/3551 T. 19.9.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • delil sözleşmesi

25
15. HD., E. 2019/563 K. 2020/683 T. 20.1.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • aktif dava ehliyeti • kamulaştırma • harç muafiyeti • dava ehliyeti • davacı sıfatı • davanın kabulü • davaya katılma talebi • taraf sıfatı

26
15. HD., E. 2019/2725 K. 2020/1250 T. 3.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart alacağı • cezai şart talebi • cezai şart • cezai şartın indirilmesi • cezanın miktarı • inşaat sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • tenkis talebi • bilirkişi incelemesi • cezai şart miktarı • kötüniyet tazminatı • ortak kusur

27
15. HD., E. 2019/3089 K. 2020/1254 T. 3.6.2020 · Yargıtay

fatura • eser sözleşmesi • götürü bedel • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu • müktesep hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

28
15. HD., E. 2019/3466 K. 2020/1214 T. 2.6.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • hakem kurulu kararı • istinaf yolu • tahkim

29
15. HD., E. 2019/3771 K. 2020/1216 T. 2.6.2020 · Yargıtay

aşırı ifa güçlüğü • eser sözleşmesi • götürü bedel • sözleşmenin uyarlanması • sözleşmeden dönme • sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması • numune • bilirkişi raporu • karşı dava

30
15. HD., E. 2019/3867 K. 2020/1231 T. 2.6.2020 · Yargıtay

fatura • gemi • eser sözleşmesi • haklı neden • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

31
15. HD., E. 2019/3604 K. 2020/1180 T. 1.6.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • yazılı delil başlangıcı • yeniden yargılama • inşaat sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

32
15. HD., E. 2020/389 K. 2020/1192 T. 2.6.2020 · Yargıtay

satış sözleşmesi

33
15. HD., E. 2020/375 K. 2020/1213 T. 2.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tapu iptali

34
15. HD., E. 2020/376 K. 2020/1212 T. 2.6.2020 · Yargıtay

hukuki ayıp • satış bedeli • sebepsiz zenginleşme • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • rızai taksim sözleşmesi • taksim sözleşmesi • taraf teşkili sağlanmaması • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • karşı ispat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

35
15. HD., E. 2020/400 K. 2020/1196 T. 2.6.2020 · Yargıtay

ticaret siciline tescil • satış sözleşmesi • limited şirket • dava ehliyeti • davaya fer'i müdahil olma • taraf teşkili sağlanmaması

36
15. HD., E. 2020/1288 K. 2020/1193 T. 2.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • eser sözleşmesi • reeskont-avans faizi • bilirkişi incelemesi • maddi zarar • manevi tazminat • numune • harç muafiyeti • görevsizlik kararı

37
15. HD., E. 2019/505 K. 2020/1232 T. 3.6.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • anonim şirket • ara bilanço • bilânço • dava ehliyeti • kati bilanço • kooperatif • limited şirket

38
15. HD., E. 2019/2743 K. 2020/1091 T. 12.5.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • inşaat sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • sosyal güvenlik kurumu • tahkim itirazı • tahkim şartı • ilk itirazlar • tahkim

39
15. HD., E. 2019/2478 K. 2020/1101 T. 12.5.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • davaların birleştirilmesi • römorkör • römorkör hizmeti • yetkisizlik kararı • acente • ağır kusur • gemi • tek satıcılık sözleşmesi • kazanç kaybı • davaların ayrılması • görevsizlik kararı

40
15. HD., E. 2019/1124 K. 2020/1095 T. 12.5.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • birlikte vekalet • delillerin toplanması • inşaat sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • tapu iptali • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delil tespiti talebi • istinaf dilekçesi

41
15. HD., E. 2019/1809 K. 2020/1093 T. 12.5.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • borç ikrarı • borcun ödenmemesi • eksik inceleme • eser sözleşmesi • harç muafiyeti • davanın kabulü • ikrar • istinaf dilekçesi

42
15. HD., E. 2019/1559 K. 2020/1092 T. 12.5.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart • eksik araştırma ve inceleme • inşaat sözleşmesi • delillerin toplanması • satış bedeli • ispat yükü • istinaf dilekçesi • karşı dava

43
15. HD., E. 2020/1248 K. 2020/1083 T. 6.5.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • fesih davası • iskân ruhsatı • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • imara aykırılık • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

44
15. HD., E. 2020/1212 K. 2020/1082 T. 6.5.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı ifa • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • tapu iptali • bilirkişi raporu • kooperatif • cevap dilekçesi

45
15. HD., E. 2020/932 K. 2020/1110 T. 21.5.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • fatura • vekaletsiz iş görme • haklı neden • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi kurulu • istinaf dilekçesi

46
15. HD., E. 2019/3522 K. 2020/1148 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • zıya • davanın yenilenmesi • davanın kabulü • istinaf yolu • kanun yararına temyiz • maddi hata

47
15. HD., E. 2019/3934 K. 2020/1115 T. 21.5.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • ticaret unvanı • bilirkişi kurulu • ispat yükü • maddi hata

48
15. HD., E. 2020/1085 K. 2020/1113 T. 21.5.2020 · Yargıtay

kooperatif • yapı kooperatifi

49
15. HD., E. 2020/287 K. 2020/1112 T. 21.5.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • haksız fesih • gemi

50
15. HD., E. 2020/236 K. 2020/1111 T. 21.5.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mahrum kalınan kira bedeli • müteselsil sorumluluk • fesih istemi • sözleşmenin feshi talebi • tazminat alacağı • usuli kazanılmış hak • kira bedeli • manevi tazminat • davanın kabulü • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: