S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.670

2
21. HD., E. 2019/3975 K. 2020/2216 T. 11.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

3
21. HD., E. 2019/4141 K. 2020/2067 T. 8.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü

4
21. HD., E. 2019/4260 K. 2020/2070 T. 8.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

5
21. HD., E. 2019/6882 K. 2020/2093 T. 9.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • iş kazası • manevi zarar • manevi tazminat • poliçe • zorunlu sigorta • davadan feragat

6
21. HD., E. 2020/1491 K. 2020/2101 T. 9.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • işgöremezlik hali • anonim şirket • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • direnme kararı • iş kazası • tespit kararı • maddi hata

7
21. HD., E. 2019/6285 K. 2020/2102 T. 9.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • iş kazası

8
21. HD., E. 2019/6089 K. 2020/2105 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • bekletici mesele • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • tespit davası

9
21. HD., E. 2019/2818 K. 2020/2110 T. 9.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • limited şirket • organik bağ • davanın kabulü

10
21. HD., E. 2019/3383 K. 2020/2111 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • bilirkişi raporu • organik bağ • limited şirket • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

11
21. HD., E. 2019/5623 K. 2020/2409 T. 16.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • tespit kararı • tespit davası • kooperatif

12
21. HD., E. 2020/761 K. 2020/2410 T. 16.6.2020 · Yargıtay

çifte sigorta • yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • karşı dava • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • tespit davası

13
21. HD., E. 2019/4085 K. 2020/2413 T. 16.6.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • davanın kabulü

14
21. HD., E. 2019/3378 K. 2020/2421 T. 16.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • delillerin değerlendirilmesi

15
21. HD., E. 2019/5427 K. 2020/2435 T. 18.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • cevap dilekçesi • iş kazası • manevi tazminat • temyiz kesinlik sınırı

16
21. HD., E. 2019/4830 K. 2020/2445 T. 18.6.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • kira sözleşmesi • bilirkişi raporu

17
21. HD., E. 2019/4831 K. 2020/2446 T. 18.6.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • adil yargılanma hakkı • mirasçılık belgesi • hukuki koruma • usuli kazanılmış hak • dava sırasında taraflardan birinin ölümü • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • kesin süre • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • savunma hakkı • tahkim yargılaması • tahkim • tespit davası • ispat hakkı • dava ehliyeti

18
21. HD., E. 2019/5442 K. 2020/2447 T. 18.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma • maddi hata

19
21. HD., E. 2020/680 K. 2020/2448 T. 18.6.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı

20
21. HD., E. 2020/1168 K. 2020/2450 T. 18.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • götürü bedel • hizmet tespiti • hizmet sözleşmesi • ücretin ödenmesi • iş sözleşmesi • eklenti niteliği • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • delil başlangıcı • davaya katılma talebi • taraf sıfatı

21
21. HD., E. 2019/3635 K. 2020/2478 T. 18.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • kapıcılık hizmeti • davanın kabulü

22
21. HD., E. 2019/2854 K. 2020/2479 T. 18.6.2020 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • organik bağ

23
21. HD., E. 2019/6267 K. 2020/2482 T. 18.6.2020 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

24
21. HD., E. 2019/4030 K. 2020/2489 T. 18.6.2020 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • dürüstlük kuralı • geçersiz sigorta • anlaşmalı boşanma • eksik inceleme • iş kazası • bilirkişi raporu • geri alım hakkı • delillerin değerlendirilmesi • hakkın kötüye kullanılması • lokavt • muvazaa iddiası • davanın kabulü • ölüm aylığına hak kazanma • ölüm aylığı

25
21. HD., E. 2019/4185 K. 2020/2498 T. 18.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • karşı dava • ölüm aylığı

26
21. HD., E. 2019/5092 K. 2020/2527 T. 22.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • fatura • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • davanın kabulü

27
21. HD., E. 2019/6318 K. 2020/2531 T. 22.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü

28
29
21. HD., E. 2019/4383 K. 2020/2545 T. 22.6.2020 · Yargıtay

zorunlu sigorta • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

30
21. HD., E. 2019/3647 K. 2020/2546 T. 22.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sigortalılık başlangıç tarihi • kooperatif • zorunlu sigorta • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • tespit davası • ölüm aylığı • tespit kararı

31
21. HD., E. 2019/3633 K. 2020/2550 T. 22.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın açılmamış sayılması • ön inceleme

32
21. HD., E. 2019/3256 K. 2020/2553 T. 22.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • yaşlılık aylığı

33
21. HD., E. 2019/4871 K. 2020/2554 T. 22.6.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hizmet tespiti • denetim raporu • zıya

34
21. HD., E. 2019/3294 K. 2020/2555 T. 22.6.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • eksik araştırma ve inceleme • sigorta primi • hizmet tespiti • ticari defter • delil başlangıcı

35
21. HD., E. 2019/3351 K. 2020/2566 T. 22.6.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi

36
21. HD., E. 2020/440 K. 2020/2579 T. 22.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • bekletici mesele • iskonto • iş kazası • tazminat alacağı • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi • tespit davası

37
21. HD., E. 2020/2068 K. 2020/2360 T. 16.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • hizmet sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • tazminat davası • iş sözleşmesi • iş kazası • manevi zarar • cevap dilekçesi • dava şartı yokluğu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

38
21. HD., E. 2019/4581 K. 2020/2372 T. 16.6.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • hizmet sözleşmesi • işçinin ölümü • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • ağır kusur • tazminat davası • eklenti niteliği • iş kazası • iş sözleşmesi • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • mücbir sebep • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

39
21. HD., E. 2019/5614 K. 2020/2377 T. 16.6.2020 · Yargıtay

sözleşmenin uyarlanması • hizmet sözleşmesi • iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü • işçinin ölümü • işçinin yaşam sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma • işyerinde iş sağlığı ve güvenliği • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • sözleşme serbestisi • uygun illiyet bağı • iş kazası • ağır kusur • tehlikeli madde • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • mücbir sebep • delillerin değerlendirilmesi

40
21. HD., E. 2020/20 K. 2020/2382 T. 16.6.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • manevi tazminat • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

41
21. HD., E. 2020/1796 K. 2020/2383 T. 16.6.2020 · Yargıtay

iş kazası sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • direnme kararı • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • müktesep hak

42
21. HD., E. 2019/5472 K. 2020/2396 T. 16.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar

43
21. HD., E. 2019/3191 K. 2020/2400 T. 16.6.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • zamanaşımı defi • delillerin değerlendirilmesi • cevap dilekçesi

44
21. HD., E. 2019/3303 K. 2020/2402 T. 16.6.2020 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi

45
21. HD., E. 2019/2699 K. 2020/2408 T. 16.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

46
21. HD., E. 2019/6513 K. 2020/3003 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • tazminat alacağı • davanın atiye bırakılması

47
21. HD., E. 2019/4388 K. 2020/2475 T. 18.6.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • sosyal güvenlik kurumu • organik bağ • davanın kabulü

49
21. HD., E. 2019/3026 K. 2020/1576 T. 9.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • sigorta primi • davanın kabulü • istinaf yolu

50
21. HD., E. 2019/6189 K. 2020/1625 T. 10.3.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü • işyerinde iş sağlığı ve güvenliği • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • işçinin ölümü • işçinin yaşam sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma • haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • uygun illiyet bağı • ağır kusur • tazminat davası • tehlikeli madde • bilirkişi raporu • iş kazası • manevi tazminat • manevi zarar • mücbir sebep • delillerin değerlendirilmesi • istinaf yolu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: